ಜೆನ್ರೆಸ್

ನಾಟಕ

ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ

4.5
ಅಧ್ಯಾಯ 40 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2022
ಅಧ್ಯಾಯ 39 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2022

ನನ್ನ ಗಂಡ ಹುಲಿ

0
ಅಧ್ಯಾಯ 40 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2022
ಅಧ್ಯಾಯ 39 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2022

ಮೌನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿ

5
ಅಧ್ಯಾಯ 50 ನವೆಂಬರ್ 25, 2022
ಅಧ್ಯಾಯ 49 ನವೆಂಬರ್ 25, 2022

ಕೆಂಪು ದಾರ

3.5
ಅಧ್ಯಾಯ 55 ನವೆಂಬರ್ 25, 2022
ಅಧ್ಯಾಯ 54 ನವೆಂಬರ್ 25, 2022

ಸಂತಾನದ ಸೊಸೆ

3.5
ಅಧ್ಯಾಯ 50 ನವೆಂಬರ್ 25, 2022
ಅಧ್ಯಾಯ 49 ನವೆಂಬರ್ 25, 2022
x